A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. A cookie-król bővebben a ide kattintva olvashat. Elfogadom
Termékek Menü

Adatkezelési Tájékoztató

A www.pegperego.hu  elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó weboldal  természetes személyek személyes adatinak kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója

Verziószám: 1.7
Érvényes: 2018.08.20.-tól

 

Bevezető

Jelen Adatkezelési Tájékoztató azzal a céllal készült, hogy teljes körű tájékoztatást adjon azon természetes személyek részére, akiknek személyes adatait a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok kapcsán, a tájékoztatóban rögzített adatkezelő vagy adatkezelők kezelik.

Az Adatkezelési Tájékoztató 2 tartalom fejezetből épül fel:

- első rész: általános érvényű tájékoztatás (itt találja - többek között - a jogaira, jogorvoslati lehetőségeire és az adatbiztonságra vonatkozó tájékoztatást), 

- második rész: az adatkezelő által meghatározott adatkezelési célok (itt találja a különböző célú adatkezelések listáját és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos konkrét információkat).

Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató olvasása közben olyan kifejezéseket talál, melyekkel nincs tisztában, segítséget nyújthat a tájékoztató végén található “Adatvédelmi kisokos”, ahol az egyes kifejezések szómeghatározásai találhatók. Amennyiben olyan kérdések merülnek fel önben, melyekre a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem talál választ, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Postai levelezés során: P & L Co. Bt., 2100 Gödöllő, Béri Balogh Ádám u.26
Telefon: 06-30-900-49-00
E-mail cím: info@pegperego.hu

 

I. fejezet - Általános - nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó - tájékoztató 


Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”-ként megjelölt személy (aki vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja)(továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 
Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tart nyilván, valamint ad róla tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
 

Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő  adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.


Az érintett jogai

1.) Kérelmet intézhet az adatkezelő felé...

1.a.) Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy)(továbbiakban: érintett) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az adatvédelmi nyilvántartás  nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.

1.b.) Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését
Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

1.c.) Kérelmezheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését, zárolását (korlátozását)

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha
a) annak kezelése jogellenes;
b) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
d) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést (zárolja az adatokat), ha az alábbiak valamelyike teljesül:
   a)az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   c)az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d)az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.   

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Ha az adatkezelés a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti az adatkezelő.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről értesíti az érintettet. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

2.) Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen...
Az érintett - nyilatkozat formájában - az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

3.) Kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet...
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4.) Élhet adathordozhatósági jogával, amennyiben…
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 
a) az adatkezelés az érintett - egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez történő - hozzájárulásán alapul, kivéve, ha a különleges adatokról van szó és a különleges adatok kezelésére vonatkozó tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

A jog gyakorlásának feltétele, hogy az adatokat maga az érintett bocsássa az adatkezelő rendelkezésére, méghozzá a hozzájárulása alapján, vagy szerződés teljesítése érdekében. Abban az esetben tehát nem gyakorolható a jogosultság, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulástól vagy a szerződéstől eltérő egyéb jogalap. Fontos még, hogy csak automatizált adatkezelés esetében hivatkozhat az érintett e jogosultságára. 

Az adathordozhatóság nem jár automatikusan az adatnak az adatkezelő rendszereiből való törlésével, és nem érinti a továbbított adatra alkalmazandó eredeti megőrzési időt. Az érintett jogait mindaddig gyakorolhatja, amíg az adatkezelő az adatot kezeli.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


Jogérvényesítés

1.) Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával
Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.

A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:
Postai levelezés során: P & L Co. Bt., 2100 Gödöllő, Béri Balogh Ádám u.26
Telefon: 06-30-900-49-00
E-mail cím: info@pegperego.hu

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

2.) Másod sorban forduljon a Hatósághoz
Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt már megkereste, de a rá - jogszabályilag - meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH elérhetősége:Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

3.) Végső esetben forduljon Bírósághoz
Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:
jogainak megsértése esetén, valamint
ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,
ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül), 
ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,
ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
bírósághoz fordulhat. 

A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, így:

Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget jelent az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak.


II. fejezet - Adatkezelési célok

1. számú cél - Web Shop tagság (regisztráció)

1.) Az Adatkezelő adatai
Kapcsolattartó neve: Jácint Csilla
Telefonszám: 06-30-900-49-00
E-mail cím: info@pegperego.hu
Adatkezelő adószáma: HU 22151427-2-13
Adatkezelő neve: P & L Co. Bt.
Adatkezelő típusa: Gazdasági társaság
Adatkezelő címe: Magyarország, 2100 Gödöllő, Béri Balog Ádám u.26

 

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: www.shoprenter.hu (pegperego.hu webshop)

3.) Az adatkezelés célja: Web Shop tagsági viszony létesítése (regisztráció)
Adatkezelés céljának leírása: regisztrációval történő tagsági viszony létrehozása, a regisztráló személy honlapon keresztül történő tevékenységének nyomonkövethetősége­, valamint a szolgáltatások újbóli igénybevételekor a vásárlási folyamat egyszerűsítése.

4.) Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

5.) Adatfeldolgozás
5.1. Webáruház szolgáltató
Adatfeldolgozó neve: ShopRenter.hu Kft.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Webáruház szolgáltató
Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 4028 Debrecen, Kasai út 129. III/304.
Telefonszám: 061234-5011
E-mail cím: info@shoprenter.hu
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.shoprenter.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok: vezetéknév, keresztnév, értesítési telefonszám, E-mail cím, számlázási cím (számlázási név, ország, irányítószám, város, utca, házszám), szállítási cím (számlázási név, ország, irányítószám, város, utca, házszám). 
A felsorolt személyes adatok a vásárlással létrejövő szerződés teljesítése érdekében szükségesek.

Az adatok kezelésének időtartama: Érintett kérésére történő törlés

Adatkezelés időtartama: A személyes adatokat a tagsági viszony megléte alatt kezeljük. A tagság az érintett törlésre irányuló kérésétől számított 5 munkanapon belül szűnik meg.

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől 

7.) Érintettek köre: a weboldalon regisztráló természetes személyek

8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő webshop üzemeltetésével megbízott alkalmazottja

9.) Az adatkezelés nyilvántartási száma: Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnt. Az adatkezelő maga vezet nyilvántartást adatkezeléseiről.


2. számú cél - Web Shop üzemeltetése

1.) Az Adatkezelő adatai
Kapcsolattartó neve: Jácint Csilla
Telefonszám: 06-30-900-49-00
E-mail cím: info@pegperego.hu
Adatkezelő adószáma: HU 22151427-2-13
Adatkezelő neve: P & L Co. Bt.
Adatkezelő típusa: Gazdasági társaság
Adatkezelő címe: Magyarország, 2100 Gödöllő, Béri Balogh Ádám u.26

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: www.shoprenter.hu (pegperego.hu webshop)

3.) Az adatkezelés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése
Adatkezelés céljának leírása: információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása

4.) Adatkezelés jogalapja: Törvény rendelkezése alapján az érintett hozzájárulása nélküli adatkezelés tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli bizonylatok tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

5.) Adatfeldolgozás
5.1. Webáruház szolgáltató
Adatfeldolgozó neve: ShopRenter.hu Kft.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Webáruház szolgáltató
Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 4028 Debrecen, Kasai út 129. III/304.
Telefonszám: 061234-5011
E-mail cím: info@shoprenter.hu
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.shoprenter.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

5.2. Áruszállítás (MPL)
Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt. (MPL)
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás
Az adatfeldolgozó címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefonszám: 40/464-646; 1/767-8200
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel 

Az (MPL) az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az (MPL) vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok: vezetéknév, keresztnév, értesítési telefonszám, E-mail cím, számlázási cím (számlázási név, ország, irányítószám, város, utca, házszám), szállítási cím (számlázási név, ország, irányítószám, város, utca, házszám). 
Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő az ezen céllal kezelt személyes adatokat a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást követően törli. A szerződés regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésével szűnik meg. Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 évig tárolja.

Adatkezelés időtartama: A rendelési adatok szerződés elmaradása esetén 90 napon belül, a rendelési adatok valamint a vevők adatai regisztráció nélküli vásárlás esetén szerződés létrejöttekor annak teljesítését követő 5 napon belül, illetve regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésekor töröljük az a személyes adatokat. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt kezeljük.

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintett 

7.) Érintettek köre: a weboldalon megvásárolható árut megrendelő természetes személyek

8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő webshop üzemeltetésével megbízott alkalmazottja

9.) Az adatkezelés nyilvántartási száma: Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnt. Az adatkezelő maga vezet nyilvántartást adatkezeléseiről.


3. számú cél - Hírlevelezés

1.) Az Adatkezelő adatai
Kapcsolattartó neve: Jácint Csilla
Telefonszám: 06-30-900-49-00
E-mail cím: info@pegperego.hu
Adatkezelő adószáma: HU 22151427-2-13
Adatkezelő neve: P & L Co. Bt.
Adatkezelő típusa: Gazdasági társaság
Adatkezelő címe: Magyarország, 2100 Gödöllő, Béri Balogh Ádám u.26

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: www.gyermekjarmuvek.hu/webmail/

3.) Az adatkezelés célja: Hírlevelezés
Adatkezelés céljának leírása: Gazdasági reklámot is tartalmazó E-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére és tájékoztatás az aktuális információkról.

4.) Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

5.) Adatfeldolgozás
5.1. Tárhelyszolgáltató
Kapcsolattartó neve: Csibra Gergő
Telefonszám: (20) 497 8690
E-mail cím: csibrabt@csibra.hu
Adatfeldolgozó neve: Csibra Információs Technológiai Bt.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Tárhely szolgáltatás
Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 9200 Mosonmagyaróvár Flesch K. u. 6.
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.csibra.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok: név, E-mail cím
Az adatok kezelésének időtartama: a weboldal-tagság megszűnésekor vagy hírlevél-leiratkozáskor azonnal, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül.
Adatkezelés időtartama: a tagság időtartama alatt
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintett 

7.) Érintettek köre: a hírlevélre feliratkozók

8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő hírlevelezéssel megbízott alkalmazottja

9.) Az adatkezelés nyilvántartási száma: Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnt. Az adatkezelő maga vezet nyilvántartást adatkezeléseiről.

 


III. fejezet 

Adatvédelmi kisokos (meghatározások)

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket - és ezáltal a fenyegetettséget - a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik;
   

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató ide kattintva PDF formátumban is letölthető!

Jelen Adatkezelési Tájékoztató sablon a www.webjogimegfeleles.hu terjesztésében elérhetővé tett Adatkezelési Tájékoztató sablon (V1.2) alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató sablon a szerzői jogról szóló törvény értelmében jogvédelem alatt áll és a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, így tilos a szerző engedélye nélküli bármely módon történő felhasználása, így különösen többszörözése, terjesztése, átdolgozása.

Minden jog fenntartva!

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre és elsőként értesülhet akcióinkról, újdonságokról és érdekességekről!

Kattintson ide a hírlevélfeliratkozáshoz!

Akciós termékek
Raktáron
7.990 Ft 3.990 Ft (3.142 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.
Rendelhető
690 Ft 300 Ft (236 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. október 19.
Raktáron
374.990 Ft 369.990 Ft (291.331 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.
Raktáron
339.990 Ft 309.990 Ft (244.087 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.
Rendelhető
1.490 Ft 500 Ft (394 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. október 19.
Raktáron
339.990 Ft 329.990 Ft (259.835 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.
PegPerego.hu facebook
Top termékek
Raktáron
134.990 Ft (106.291 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.
Raktáron
129.990 Ft (102.354 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.
Raktáron
339.990 Ft 329.990 Ft (259.835 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2021. szeptember 23.